Kontakt

Biuro Rachunkowe
Alicja Zawistowska

ul. Antoniego Magiera 9a lok. 2
01-873 Warszawa (Bielany)
793 777 179
Facebook
biuro.zawistowska@gmail.com
www.biurorachunkowe.mail.pl

Ważne terminy

Podatek dochodowy i podatek VAT
- do 7 dnia każdego miesiąca rozliczają się podatnicy będący na karcie podatkowej,
- do 20 dnia każdego miesiąca wpłaca się zaliczki na podatek dochodowy od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych oraz zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych,
- do 25 dnia każdego miesiąca rozlicza się podatek VAT i składa formularz VAT-7, a w przypadku podatników rozliczających podatek VAT kwartalnie, rozlicza się go do 25 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale,
- do 25 dnia w wersji elektronicznej rozlicza się VAT UE za miesiąc poprzedni (na mocy nowelizacji przepisów ustawy o VAT, które obowiązują od 1 stycznia 2017 roku informacje podsumowujące mogą być przesyłane wyłącznie drogą elektroniczną do 25 dnia kolejnego miesiąca)

Roczne zeznania podatkowe
- do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym - PIT-28, PIT-4R, PIT-8AR
- do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym składają zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39). W tym też terminie należy również wpłacić, o ile to wynika ze złożonego zeznania, różnicę między podatkiem należnym, a sumą przekazanych na konto Urzędu Skarbowego zaliczek należnych za dany rok,
- PIT-11 to informacja o dochodach podatnika składana do końca lutego za rok poprzedni (dla płatników składających deklarację w  formie elektronicznej) lub do końca stycznia (dla płatników składających deklarację w formie papierowej),

Składki ZUS
- do 10 dnia każdego miesiąca odprowadza się składki za pracodawcę niezatrudniającego pracowników
- do 15 dnia każdego miesiąca odprowadza się składki za pracowników i za pracodawcę zatrudniającego pracowników.

Biuro Rachunkowe Alicja Zawistowska © 2007 - Zapraszamy do współpracy